Skip to content

部分地區魔法石價格調整

iOS 平台針對以下幣值出現轉變的地區作出了價格調整,為同步 iOS 平台及 Android 平台的價格,Android 平台的魔法石價格亦會因應相對幅度調整價格,以緊貼各個地區的貨幣比值。新價格將於 18.1 版本更新後生效。
* 調整基於匯率變動
國家 貨幣 舊價格 (1粒魔法石) 新價格 (1粒魔法石) 百分比轉變
巴基斯坦 PKR 120 140 +16.67%
保加利亞 BGN 2.10 1.99 -5.24%
哥倫比亞 COP 3236 3900 +20.52%
埃及 EGP 18.99 16.99 -10.53%
以色列 ILS 3.9 3.5 -10.26%
哈薩克 KZT 345.7 399 +15.42%
瑞典 SEK 10 12 +20%

各魔法石數量詳細價格

國家
貨幣
魔法石各數量價格 (以當地貨幣計算)
1 粒 6 粒 15 粒 30 粒 60 粒 90 粒 150 粒
巴基斯坦 PKR 140 700 1700 2900 5500 7900 11900
保加利亞 BGN 1.99 10.99 24.99 44.99 82.99 119.99 179.99
哥倫比亞 COP 3900 18900 44900 77900 144900 199900 319900
埃及 EGP 16.99 79.99 199.99 349.99 649.99 899.99 1399.99
以色列 ILS 3.5 17.9 43.9 73.9 137.9 199.9 299.9
哈薩克 KZT 399 1990 4490 8290 14990 20990 32990
瑞典 SEK 12 59 149 249 469 649 995

Categories

公告